Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Oferta pracy – ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
16 2023

Oferta pracy – ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 
Oferta pracy – świadczenie usługi „opieki wytchnieniowej” – edycja 2023.
 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Kryteria doboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
 
I. Wymagania niezbędne:
Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:
osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.)
lub osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
 
II. Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę  - opiekę wytchnieniową:
 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. dyspozycyjność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. znajomość topografii Gminy Rzepin.
III. Zakres zadań wykonywanych w ramach opieki wytchnieniowej
Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:
 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Przykładowe czynności usługowe:
 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. zaświadczenie o niekaralności;
 7. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 8. nieposzlakowaną opinie;
 9. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. prawo jazdy kat. B
V. Forma zatrudnienia: Praca na podstawie umowy o pracę/umowy – zlecenia. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2023 roku. 
Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie osobiście (Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin) lub pod nr telefonu: 95 7596 490.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia - świadczenia usługi opieki wytchnieniowej" w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1.
 
Rzepin, dnia 16.01.2023 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook