• Baner:                            . .
 • Baner: . .
 • Baner:                          . .
 • Baner:                              . .
 • Baner:                               ' '
Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
09 2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 
Rzepin, dnia 9 sierpnia 2018 r.
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
 
INFORMACJA OGÓLNE:
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 euro.
1. Zamawiający:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rzepinie
ul. Wojska Polskiego 30
69-110 Rzepin
tel./fax 957596284
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przewóz dziecka niepełnosprawnego, zamieszkałego w Serbowie, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, oraz przywóz dziecka ze szkoły do miejsca zamieszkania.
3. Przewóz dziecka odbywać się będzie w terminach wyjazdowych, obowiązujących mieszkańców internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, ogłaszanych przez szkołę po rozpoczęciu roku szkolnego (około 15 przejazdów w ciągu roku szkolnego w każdą stronę, w miesiącach nauki szkolnej),:
1) pierwszy przejazd z domu do internatu – 2 września 2018 r. w godz. popołudniowych,
2) przejazdy z internatu do domu w piątki, w godzinach popołudniowych,
3) przejazdy z domu do internatu w niedziele, w godzinach popołudniowych,
4) ostatni przejazd z internatu do domu w dniu zakończenia zajęć roku szkolnego 2018/2019.
Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dzieckiem na całej trasie przejazdu dom – internat – dom.
4. Zamawiający zastrzega możliwość ustalania godzin przejazdu oraz określenia liczby dni przewozu w czasie trwania umowy.
5. Rękojmia na warunkach i zasadach określonych w K.C.
6. Warunki realizacji i rozliczenia usługi:
1) Wykonawca winien posiadać prawo jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, aktualne badania techniczne pojazdu, ubezpieczenie OC. Pojazd powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu Drogowego;
2) Wykonawca wykona przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa lub za pomocą środków komunikacji publicznej (bus, PKS). Wykonawca winien zapewnić opiekę nad dzieckiem od momentu jego odebrania z miejsca zamieszkania, w trakcie trwania przejazdu do szkoły oraz zapewnić bezpieczny powrót do domu;
3) Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym zdarzeniu uniemożliwiającym wykonanie usługi (choroba, awaria środka transportu lub inny uzasadniony przypadek). Wykonawca nie może powierzyć opieki nad dzieckiem innej osobie niż rodzice bez uzyskania zgody Zamawiającego;
4) w przypadku awarii środka transportowego, wykonawca winien zapewnić zastępczy środek transportu w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę transportu zastępczego, o którym mowa wyżej, Zamawiający ma prawo zapewnić transport dziecka we własnym zakresie na koszt Wykonawcy;
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonego dziecka i wszelkie koszty z tytułu strat materialnych oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy;
6) przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym, w porozumieniu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów oraz trasę dowozu dziecka;
7) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace niewykonane w przypadku zmniejszenia ilości dni przewozu w trakcie trwania umowy;
8) rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie zgodnie z harmonogramem, na podstawie przedłożonego rachunku (faktury), z uwzględnieniem ceny jednostkowej podanej w ofercie, w oparciu o zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowę cywilnoprawną;
9) wynagrodzenie będzie wypłacane, w terminie do 7 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę rachunku (faktury), na rachunek bankowy wykonawcy.
7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym,
2) w wypadku, o którym mowa w punkcie 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość została ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę,
3) każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia licząc od dnia złożenia wypowiedzenia na piśmie,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku
wykonywania umowy przez wykonawcę z naruszeniem obowiązków wynikających z umowy,
5) w sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,
6) w sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu:
1) wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do Zaproszenia). Wykonawca winien podać cenę brutto za jednostkowy przewóz dziecka w jedną stronę,
2) oświadczenie o niekaralności (zał. nr 2 do Zaproszenia),
3) oświadczenie o stanie zdrowia (zał. nr 3 do Zaproszenia),
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
9. Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100%.
Cena ofertowa brutto powinna obejmować pełny zakres usługi wymagany przez Zamawiającego i wyszczególniony w zaproszeniu do składania ofert oraz wszelkie inne prace
konieczne do należytego wykonania zamówienia oraz czynniki mające wpływ na cenę usługi.
10. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.
Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej do dnia 17 sierpnia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia formularza ofertowego.
11. Załączniki:
 
 
 
 
                                                                                                      Dyrektor
                                                                       Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
                                                                                                    w Rzepinie
 
                                                                                               Stefan Krawczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
1. Nazwa, adres, telefon, e-mail Wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Przedmiot oferty:
Przedmiotem oferty jest przewóz dziecka niepełnosprawnego (dziecko niedowidzące), zamieszkałego w Serbowie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, oraz przywóz dziecka do miejsca zamieszkania.
3. Cena brutto za jednostkowy przewóz dziecka w jedną stronę  (z miejsca zamieszkania do internatu lub z internatu do miejsca zamieszkania) z podatkiem od towarów i usług VAT zgodnie z treścią Zaproszenia:
………………………………......................... zł brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………………)
4. Sposób wykonywania usługi przewozu (w tym środek transportu):
..............................................................................................…......................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................…......................................................................................................................................................................................................................................
5. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 31 sierpnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
 
6. Nazwa banku i numer konta Wykonawcy: ……………………………………………………………
7. Data sporządzenia oferty: ………………………………
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z warunkami świadczenia usługi przewozu zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i jestem świadomy(-a) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, które zostanie mi powierzone.
 
 
 
 
..........................................................................................
                                                                                  Czytelny podpis Wykonawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2
 
................................................
       (miejscowość i data)
...................................................
(Nazwisko i imię Wykonawcy)
 
..................................................
(Adres zamieszkania)
 
...................................................
 
OŚWIADCZENIE
 
o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Składając ofertę na przewóz dziecka niepełnosprawnego, oświadczam, że nie byłem   (-am) karany(-a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Niniejsze oświadczenie składam pouczony(-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233   § 1 kodeksu karnego: ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"
 
 
 
...........................................................
                                                                                           (czytelny podpis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3
 
................................................
       (miejscowość i data)
...................................................
(Nazwisko i imię Wykonawcy)
 
..................................................
(Adres zamieszkania)
 
...................................................
 
 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Składając ofertę na przewóz dziecka niepełnosprawnego, oświadczam, iż znajduję się
w stanie zdrowia pozwalającym mi na świadczenie w/w usługi przewozu.
 
 
 
 
…………………………………
                                                                                                      (czytelny podpis
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją